Aşağıda belirtilen cezalar 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Kanunun’da yer almaktadır.
Kanunda belirtilen hiçbir yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde;50000 TL +(2000 TL x Çalışan sayısı) ceza uygulanır.Ayrıca uygunsuzluğun devam ettiği her ay 22000 TL ceza tekrarlanır.
 • Mesleki risklerin önlenmemesi: 2000 TL
 • Eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınmaması: 2000 TL
 • Organizasyonun yapılmaması: 2000 TL
 • Gerekli araç ve gereçlerin sağlanmaması: 2000 TL
 • Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmemesi: 2000 TL
 • Mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmaması: 2000 TL
 • Işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlememek: 2000 TL
 • Işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetlememek: 2000 TL
 • Uygunsuzlukların giderilmesini sağlamamak: 2000 TL
 • Iş güvenliği uzmanı bulundurmamak: 5000 TL. Bulundurmadığı her ay için ceza aynı miktar ceza tekrarlanır.
 • Işyeri hekimi bulundurmamak: 5000 TL. Bulundurmadığı her ay için ceza aynı miktar ceza tekrarlanır.
 • Sağlık personeli bulundurmamak: 5000 TL. Bulundurmadığı her ay için ceza aynı miktar ceza tekrarlanır.
 • Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma yaptırmamak: 3000 TL. Aykırılığın devam ettiği her ay için 4500 TL ceza uygulanır.
 • Acil Durum Planları hazırlamamak: 1000 TL. Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar ceza tekrarlanır.
 • Yangınla Mücadele için gerekli çalışmalar yapmamak: 1000 TL. Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar ceza tekrarlanır.
 • İlkyardım ile ilgili organizasyonu yapmamak: 1000 TL. Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar ceza tekrarlanır.
 • Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda neler yapılabileceği konusunda önceden gerekli düzenlemenin yapılmaması: 1000 TL Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar ceza tekrarlanır.
 • Gerekli talimatların hazırlanmaması ve çalışanların eğitilmemesi: 1000 TL. Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar ceza tekrarlanır.
 • Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporlar düzenlememek: 1500 TL
 • Işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporlar  düzenlememek: 1500 TL
 • Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlanmaması, işe girişlerde, iş değişikliğinde, iş kazası ve meslek hastalığı olması durumunda, işe dönüşlerinde sağlık muayenelerinin yapmamak. Sağlık muayenelerini düzenli aralıklarla yapmamak. Sağlık raporu alınmayan her çalışan için 1000 TL ceza uygulanır. (1000 TL x Çalışan Sayısı)
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamamak, işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde bu eğitimleri yenilememek. Çalışan Temsilcilerini özel olarak eğitmemek. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, iş kazasının ve meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim vermemek. Geçici iş ilişkisi kurulan çalışanlara, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı gerekli eğitimin verilmesini sağlamamak. Her çalışan için 1000 TL ceza uygulanır. (1000 TL x Çalışan Sayısı)
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanlarının görüşlerini almamak: 1000 TL
 • Çalışan temsilcisi seçmemek ya da atamamak: 1000 TL
 • Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmamak: 2000 TL
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygulamamak: 2000 TL
 • Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda; iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında iş birliği yapmamak. Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyonu yönetim tarafından sağlamamak, Yönetimce, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarmamak, bu uyarılara uymayan işverenleri bakanlığa bildirmemek: 5000 TL
 • İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlamamak: 50.000 TL. Ayrıca bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işverene 80.000 TL ceza uygulanır.

 

Daha  ayrıntılı bilgi almak için;    

bilgi@cerkezkoyisguvenligi.com