İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri Ne Kadardır ?
İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işlerde; işçi başına ayda en az 10  dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işlerde;  işçi başına ayda en az 20 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde;  işçi başına ayda en az 40  dakika.

2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

3) Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla işçisi olan işyerinde her 500 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla işçisi olan işyerinde her 250 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

5) İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri Nelerdir
İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Rehberlik ve danışmanlık;
1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.

Risk değerlendirmesi;

Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

Çalışma ortamı gözetimi;
>> Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.
>> İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

>> İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.
>> Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.

İlgili birimlerle işbirliği;
1) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
2) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.

İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri Nelerdir ?

İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar için yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek ve gerekli tedbirlerin işveren tarafından alınmadığını tespit ettiği takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek.

b) İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir durumun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işi durdurmak.

c) Görevinin gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

İşyeri hekimi çalışma süresi

20 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanan ‘’İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik‘in 12. Maddesinde yapılan 18.12.2014-29209 tarih ve sayılı değişikliğe göre işyeri hekiminin çalışma süreleri;

 • Az tehlikeli sınıflarda, çalışan başına ayda 4 dakikadan, 5 dakikaya.
 • Tehlikeli sınıflarda, çalışan başına ayda 6 dakikadan 10 dakikaya.
 • Çok tehlikeli sınıflarda, çalışan başına ayda 8 dakikadan 15 dakikaya çıkarılmıştır.
  İşveren bu en az bu süreler kadar uygun işyeri hekimi atamak zorundadır.

Diğer sağlık personeli çalışma süresi

20 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanan ‘’İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik‘in 19. Maddesinde yapılan 18.12.2014-29209 tarih ve sayılı değişikliğe göre diğer sağlık personelinin çalışma süreleri;

 • Az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda işyeri hemşiresi bulundurma zorunluluğu kalmıştır.
 • Ayrıca tam zamanlı işyeri hekimi çalıştıran işyerleri diğer sağlık personeli
  çalıştırmak zorunda değildir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için diğer sağlık personeli çalışma süreleri:

 • 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika
 • 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika
 • 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika olarak
  belirlenmiştir. İşveren belirlenen sürelerde diğer sağlık personeli /hemşire atamak ve bulundurmak zorunludur.

İş sağlığı ve güvenliği eğitim süreleri

Çalışanları eğitimleri ile ilgili yönetmelik kapsamında çalışanla aşağıda belirtilen sürelerde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almak zorundadır.

 • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına yılda 8 saat.
 • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına yılda12 saat.
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda 16 saat

Risk değerlendirmesi çalışmasından doğan para cezaları ne kadardır?
1 Ocak 2013’ten itibaren yapılmayan risk değerlendirmesi çalışmasından doğan para cezaları ise şöyledir : 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 10. Maddesi uyarınca risk değerlendirmesi yapılmaması ve yaptırılmaması durumunda 3.000 TL Yapılmaması ve yaptırılmamasının devam etmesi durumunda ( 1 Ocak 2013’ten günümüze ) her ay için 4.500 TL Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol,ölçüm,inceleme ve araştırmaların yapılmaması durumunda her ay için 1.500 TL idari para cezası söz konusudur.

Örneğin Mayıs 2013’e kadar risk değerlendirmesi yaptırmamış apartmanlar , şirketler ve kurumlar 3000 TL (yaptırmamanın cezası) 4500 TL (Şubat 2013 için ceza) 4500 TL (Mart 2013 için ceza) 4500 TL (Nisan 2013 için ceza) 1500 TL (Şubat 2013 için gerekli kontrol,ölçüm,inceleme ve araştırma yaptırmadığı için ceza) 1500 TL (Mart 2013 için gerekli kontrol,ölçüm,inceleme ve araştırma yaptırmadığı için ceza) + 1500 TL (Nisan 2013 için gerekli kontrol,ölçüm,inceleme ve araştırma yaptırmadığı için ceza) 21.000 TL (Yirmi bir bin Türk Lirası) para cezası ile karşı karşıyalar. Devamlılığı halinde Aralık 2013’te cezanız 56.595 TL olmuş olacaktır.